Föräldrakooperativ

Föräldrakooperativ är en driftsform som är ett alternativ till enskilda förskolor, skolor och fritidshem vilka bedrivs under olika bolagsformer. Det var under 1980-talet som det blev mer allmänt förekommande att föräldrar gavs möjligheten att i föreningsform bedriva skol- och daghemsverksamhet, med statliga eller kommunala bidrag.

Vanligt är att barnens föräldrar, genom att välja ett föräldrakooperativt ledd verksamhet ska vara beredda på att hoppa in om någon i den ordinarie personalen blir sjuk eller av annan anledning inte kan arbeta.

 

Kvalitet & kompetens
Föräldrakooperativ ska som andra förskolor ha utbildad och kompetenta förskollärare som anställda i verksamheten. Något som är reglerat i skollagen.Föräldrakooperativ 1

 

Problem med joursystemet
Ett av de problem som är förknippade med föräldrakooperativens jour- eller vikariesystem är att många föräldrar saknar utbildning som förskollärare. Något som innebär att föräldrakooperativet i en faktisk mening bryter mot stadganden i Skollagen vid varje tillfälle som en förälder kallas in för att vikariera för ordinarie personal.

 

Sommar-/semesterstängning
Det är också vanligt att förskolor som bedrivs i form av föräldrakooperativ, stängs under semesterperioder. Även på den punkten bryter man mot Skollagen som säger att alla förskolor ska erbjuda barnomsorg efter det behov som föreligger hos föräldrarna/familjen.

Således får inte en förskola, om än den drivs i form av ett föräldrakooperativ, inte semesterstänga hur som helst. Man får helt enkelt inte lämna en förälder i sticket som inte kan ta ledigt. Joursystemet kan medföra att en förälder måste ta ledigt för att vikarier på förskolan, därmed erbjuds inte förskola efter behov.

 

Finansieringen
Även enskilda förskolor som bedrivs av föräldrakooperativ finansieras med offentliga medel. Det sker i form av bidrag från kommunen – barnomsorgsavgiften (maxtaxan). Förskolor, skolor eller fritidsverksamhet får inte ta ut någon ersättning för sin verksamhet utöver den så kallade maxtaxan.

 

Joursystemet – en extra avgift
Kritiker argumenterar för att det joursystem, där föräldrar vikarierar för ordinarie personal, istället för att verksamheten hyr in en behörig vikarie, kan ses som en extra avgift. Å ena sidan kan det bli till en ekonomisk belastning för den förälder som kanske måste ta ledigt utan lön, alternativt blir av med en semesterdag. Å andra sidan blir det till en ekonomisk fördel för föräldrakooperativen visavi de kommunala, privatägda och de verksamheter som bedrivs som personalkooperativ.

Eller privatdrivna dagis eftersom de senare har utgifter för vikarier – en konkurrensfördel helt enkelt.

 

Kontinuitet i ledarskapet
Ett annat problemområde är kontinuitet i ledarskapet i de föräldradrivna kooperativen. En avgörande faktor kan vara det att man som föräldrar har svårt att få tiden att räcka till. Dels för att man ju faktiskt arbetar för sin försörjning, som anställd eller som företagare och dels att få tid till det arbete man lägger ned för ledning av föräldrakooperativet.

För många familjer är det problematiskt att få ihop det berömda livspusslet. För dem är det skönt att slippa lägga ned tid och engagemang på den föräldradrivna verksamheten.

De föräldradrivna kooperativa förskolorna bidrar till en mångfald av möjligheter för föräldrar att kunna välja förskola, skola och fritidsverksamhet efter behov.