Driva förskola i privat regi

För den som tillhör de entreprenörer som önskar driva förskola i privat regi finns det möjligheter att starta verksamheten på olika sätt, dels genom nyetablering och dels via så kallad avknoppning.

Tänk på att enskilda förskolor lyder under samma villkor som kommunala. Det innebär samma kvalitetskrav, vilka ska ses som minimikrav, och samma krav på ekonomisk uppföljning.

Den som har för avsikt att starta enskild förskola bör undersöka möjligheterna för etablering av förskolor inom den aktuella kommun man vill starta verksamheten i. Det kan förekomma olika hinder för etablering, som att behovet av nya förskolor är mättat.

 

Ansökan
Vanligast är att sända sin ansökan om att starta enskild förskola till Barn- och ungdomsnämnden i kommunen då det är de som beviljar tillstånd om att driva förskola. Framförallt önskar man från kommunens sida att alla erbjuder en verksamhet av både hög och god kvalitet.Driva förskola i privat regi 2

 

Starta verksamhet från grunden
Nyetablering innebär att man startar en verksamhet från grunden. Vilket innebär att man bör göra en en nulägesanalys för att undersöka om det finns underlag i form av demografiska, ekonomiska och administrativa förutsättningar att verkligen starta en förskoleverksamhet – både i nuet och på lång sikt. Hur ser den demografiska utvecklingen ut? Finns det många barnfamiljer med ett framtida behov av förskoleplats, eller är det mest seniora medborgare med framtida behov av äldreomsorg?

Finns tillgång till utbildad, kompetent och kvalificerad personal?

 

Ta över – avknoppning
Ett annat sätt att starta enskild förskola är då anställda inom kommunen ansöker om att “knoppa av” förskolor för att driva dem. Något som är relativt vanligt förekommande då alla som är anställda inom kommunen erbjuds den möjligheten. Vanligen innebärande att man då tar över en etablerad kommunal förskola, med personal, lokaler och inventarier.

 

Kvalitet & ekonomi
Oavsett vilket sätt man använder sig av för att starta enskild förskola ställs många krav på verksamheten som den ska leva upp till för att kvaliteten på barnomsorgen ska säkras. Så räkna med krav på ekonomisk uppföljning då uppdragsgivaren, kommunen, önskar se hur den enskilda förskolan klarar sin ekonomi både nu och på sikt. Därtill finns vissa kvalitetskrav som måste uppfyllas för att en ansökan ska godkännas. Det kan då handla om att personalen ska vara utbildad och kompetenta för att klara av arbetet och för att säkerställa kvaliteten på barnomsorgen. För ett effektivt kassaflöde kan man exempelvis använda sig av Fakturino en tjänst som förmedlar aktörer bland finansbolag och banker och som kan hantera din fakturering. Du får betalt direkt och ligger inte ute med pengar.

 

Finansiering
Enskilda förskolor finansieras med offentliga medel i form av bidrag från kommunen. Därmed får den enskilda förskolan inte ta ut någon ersättning för sin verksamhet utöver den så kallade maxtaxan – barnomsorgsavgiften.